Центральна Аналітична Лабораторія

Центральна аналітична лабораторія призначена для характеризації РАВ (визначення фізичних, хімічних, радіаційних властивостей) всіх видів, типів, категорій та груп, а також для визначення відповідності характеристик РАВ критеріям приймання на зберігання та захоронення.

слайдер 2

Аналіз РАВ за 28-ма показниками

Використання ексклюзивних приладів для аналізу

Створено навчально-експериментальну платформу

Розробка аналітичних методик (на замовлення)

Опис послуги

Склад обладнання ЦАЛ відповідає вимогам як поточних завдань, так і майбутнім потребам у питаннях поводження з РАВ. Також ураховуються питання підтримки експериментальної діяльності при освоєнні нових технологій поводження з РАВ.
ЦАЛ має потенціал стати інструментом забезпечення єдиного порядку вимірювань для всіх організацій України, які займаються питаннями поводження з РАВ. ЦАЛ повинна заповнити пробіл у загальній схемі поводження з РАВ в Україні, виступаючи верифікатором між сторонами, що задіяні у процесі (постачальник РАВ, переробник РАВ, оператор сховища).

Відтворити відео

Етапи надання послуги

Етап 1

Опрацювання заявки на аналіз матеріалів

Етап 1

Виїзд бригади на пробозабір або надсилання проб поштою. Обов'язково вказується час та місце забору.

Етап 2

Направлення зразків проб на необхідні аналізи

Етап 2

Для найточніших результатів проби проходять через декілька етапів обробки, в залежності від типу самої проби (рідкі, тверді, сипучі).

Етап 3

Отримання та обробка результатів

Етап 3

Замовник отримує заключення експертів щодо радіаційного фону проб.

Вартість робіт

Перелік тарифів на послуги, що надаються центральною аналітичною лабораторією з радіохімічного виділення радіонуклідів ДСП “Екоцентр

№ п/п

Радіонуклід

Тариф, грн. (з ПДВ)

1

Нікель-59 (59Ni), Нікель-63 (63Ni), Залізо-55 (55Fe)

8040.00 грн

2

Технецій-99 (99Тс)

8300.00 грн

3

Хлор-36 (36Cl),, Йод-129 (129І)

9770.00 грн

4

Карбон-14 (14С), тритій-3 (3Н)

6300.00 грн

5

Цирконій – 93 (93Zr), Ніобій – 94 (94Nb)

10600.00 грн

6

Уран (U), торій (Th), плутоній (Pu), америцій (Am)

6850.00 грн

7

Берилій-10 (10Ве)

7780.00 грн

8

Цезій-135 (135Cs)

11000.00 грн

9

Нептуній-237(237Np)

13400.00 грн

Перелік тарифів на інші послуги, що надаються центральною аналітичною лабораторією 

Вид робіт (послуг)Тариф, грн. (з ПДВ)
Підготовка проб: 
Підготовка проб твердих і сипучих зразків ґрунту, сорбентів, іонітів, фільтруючих матеріалів та шламів ААС, МС, АЕС за допомогою кислотного розкладання відкритим способом4245.00 грн
Підготовка проб твердих і сипучих зразків, проб ґрунту, сорбентів, іонітів, фільтруючих матеріалів та шламів ААС, МС, АЕС за допомогою мікрохвильового розкладання4270.00 грн
Підготовка рідких та розчинених проб радіоактивних матеріалів для вимірювання елементарного складу методом ААС, МС, АЕС5800.00 грн
Виготовлення одного модельного зразка геліополімерної матриці з іммобілізованого радіоактивною іонообмінною смолою1363.00 грн
Виготовлення одного модельного зразка геліополімерної матриці без іммобілізованої іонообмінної смоли405.00 грн
Хімічні показники: 
Вимірювання вмісту загального заліза фотометричним методом600.00 грн
Вимірювання вмісту кальцію та магнію методом титрування215.00 грн
Вимірювання вмісту нітрит-іонів фотометричним методом265.00 грн
Вимірювання вмісту нітрат-іонів фотометричним методом720.00 грн
Вимірювання вмісту іонів амонію фотометричним методом275.00 грн
Вимірювання вмісту хлоридів методом титруванням283.00 грн
Вимірювання вмісту силіцію (кремнію) фотометричним методом295.00 грн
Вимірювання вмісту гідрокарбонат- іонів методом титрування237.00 грн
Вимірювання вмісту карбонат-іонів методом титрування240.00 грн
Вимірювання загальної лужності методом титрування232.00 грн
Вимірювання вмісту ортофосфат-іонів фотометричним методом680.00 грн
Вимірювання вмісту сульфат-іонів турбідіметричним методом596.00 грн
Вимірювання вмісту хрому (VI) фотометричним методом930.00 грн
Вимірювання вмісту перманганат-іонів методом титрування440.00 грн
Вимірювання вмісту бору фотометричним методом990.00 грн
Вимірювання вмісту аніоноактивних поверхнево-активних речовин методом спектрофотомерії656.00 грн
Визначення хімічного споживання кисню фотометричним методом798.00 грн
Вимірювання однієї проби (одного елементу) методом мас-спектрометрії1950.00 грн
Вимірювання однієї проби (одного елементу) атомно-абсорбційним700.00 грн
Вимірювання однієї проби (одного елементу) атомно-абсорбційним методом (електротермія)650.00 грн
Вимірювання елементного складу підготовленої проби за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометра X-Lab S21420.00 грн
Вимірювання елементного складу проби сплаву за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометра ElvaX ProSpector105.00 грн
Вимірювання вмісту комплекстоутворюючих та хелатуючих агентів за допомогою рідинного хроматографа Agilent 1260 Infinity3225.00 грн
Визначення вмісту Вуглецю, Сульфуру та Нітрогену в твердих зразках за допомогою елементного аналізатора Elementar vario PYRO cube3330.00 грн
Визначення вмісту загального вуглецю в твердих та сипучих пробах за допомогою блоку для аналізу твердих зразків Solid Sample Module SSM-5000A до аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN)845.00 грн
Визначення вмісту неорганічного вуглецю у твердих та сипучих пробах за допомогою блоку для аналізу твердих зразків Solid Sample Module SSM-5000A до аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN)840.00 грн
Визначення вмісту органічного вуглецю у рідких пробах за допомогою аналізатора загального органічного вуглецю Total Organic Carbon Analyzer (TOC-L CPH/CPN)815.00 грн
Визначення хімічної стійкості твердої проби методом довготривалого вилуговування9000.00 грн
Фізико-хімічні показники: 
Вимірювання водневого показника (рН), окисно-відновного потенціалу (Eh), питомої електричної провідності, та температури для рідких проб97.00 грн
Вимірювання вмісту розчиненого кисню в рідких пробах208.00 грн
Фізичні показники: 
Визначення вологості твердих проб за допомогою мікрохвильового аналізатора СЕМG, Smart Turbo252.00 грн
Визначення вологості проби гравіметричним методом1685.00 грн
Визначення вільної рідини у пробі402.00 грн
Вимірювання вмісту сухого залишку в рідких пробах гравіметричним методом568.00 грн
Вимірювання вмісту завислих часток гравіметричним методом510.00 грн
Визначення міцності зразка на стискання за допомогою неавтоматичного станка ELE International ADR Touch 150075.00 грн
Визначення твердості зразків металів за допомогою твердоміра Zwick PZ 3530.00 грн
Визначення теплових ефектів зразка за допомогою дериватографа LABSYS EVO TG-DTA/DSC4050.00 грн
Визначення теплових ефектів самочинних процесів за допомогою калориметра Calvet MS 80447.00 грн
Визначення питомої площі поверхні та питомого об’єму пор зразка за допомогою порозиметра THERMO Scientific Surfer analyzer2557.00 грн
Вимірювання гранулометричного складу сипучих матеріалів за допомогою оптичного аналізатора розмірів часток Mastersizer 3000 (1 вимірювання)335.00 грн
Визначення дійсної густини проби1088.00 грн
Визначення насипної густини проби430.00 грн

Перелік тарифів на послуги, що надаються ДСП “Екоцентр” з проведення пробовідбору для визначення радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища

№ п/пВид робіт (послуг)Тариф, грн. (з ПДВ)
1

Пробовідбір донних відкладень (1 проба)

у літній період

у зимовий період

 

5500.00 грн

4500.00 грн

2Пробовідбір грунту (1 проба)1800.00 грн
3Пробовідбір повітря (1 проба)1700.00 грн
4Пробовідбір атмосферних випадінь  (1 проба)1100.00 грн
5Пробовідбір підземних вод (1 проба)1400.00 грн
6Пробовідбір поверхневої або стічної води (1 проба)820.00 грн
7Пробовідбір рослинності  (1 проба)1000.00 грн

Перелік тарифів на послуги, що надаються ДСП “Екоцентр” з проведення лабораторних аналізів по визначенню радіонуклідів в пробах об’єктів навколишнього середовища

№ п/пВид робіт (послуг)/ (1 проба):Тариф, грн. (з ПДВ)
1Підготовка проб для проведення лабораторних аналізів : 
донних відкладень430.00 грн
води (снігу)480.00 грн
повітря, атмосферних випадінь445.00 грн
біологічного походження (м’ясо, риба)620.00 грн
рослинності590.00 грн
вилуговування760.00 грн
2Радіохімія: 
Радіохімічне виділення стронцію – 903300.00 грн
Радіохімічне виділення ізотопів плутонію4000.00 грн
Радіохімічне виділення америцію – 2416200.00 грн
3Вимірювання: 
Гамма-спектрометричний аналіз885.00 грн
Радіометричне визначення стронцію-901100.00 грн
Альфа-спектрометричне визначення вимірювання одного альфа-випромінюючого радіонукліду2500.00 грн
Бета-спектрометричне вимірювання тритію у водних розчинах3800.00 грн
Радіохімічне виділення тритію з водних розчинів1500.00 грн

 

Фото роботи лабораторії

Замовити послугу

Контакти